charter

Charter (mei 2013)

Algemeen

Cohousing is een vorm van collectief wonen. Het biedt een alternatief voor de huidige cultuur van eengezinswoningen door een nieuw evenwicht te zoeken tussen privé en gemeenschappelijk. De gemeenschap wordt ontworpen en beheerd door de bewoners zelf. Die kiezen ervoor in interactie met elkaar te leven en bepaalde faciliteiten en voorzieningen te delen. Meer concreet integreert cohousing volledig en naar wens uitgeruste privéwoningen met een gedeelde buitenruimte (tuin, parking) en een gedeelde binnenruimte (een paviljoen of ‘common house’).

Veel aandacht gaat daarbij uit naar een gezonde balans tussen persoonlijke en publieke ruimte, privaat en collectief.

Op die manier wordt :

–        een praktische meerwaarde gerealiseerd (zoals bijvoorbeeld gedeelde nutsvoorzieningen, autodelen, nabuurschap van volwassen en kinderen),

–        een economisch voordeel bereikt (zoals de mogelijkheid om kosten te delen)

–        een ecologisch voordeel bereikt (zoals zelf energie opwekken, energiezuinig leven, klemtoon op groen, bio-verdeelpunt organiseren).

Besluitvorming gebeurt per definitie bij consensus. Dit uitgangspunt hangt samen met de opvatting van cohousing als een sociaal gedragen en dynamisch project.

Onze groep vertaalt deze grondbeginselen naar onderstaande doelstellingen, praktische invulling en waarden. We nodigen geïnteresseerden uit van deze beginselen kennis te nemen en informeren hen graag verder over de details.

Doelstelling

Cohousing rAntwerpen richt zich op de zuidelijke rand van en rond Antwerpen. De site die we voor ogen hebben, laat de aanleg van een groene omgeving toe. We willen bouwen met materialen en volgens methodes die zo weinig mogelijk impact hebben op milieu en gezondheid. We dromen van een mooie gezamenlijke tuin waarin woningen staan waarvan het energieverbruik zo efficiënt mogelijk is. We streven het STOP-principe na (vervoer indien mogelijk in deze volgorde: Stappers – Trappers – Openbaar vervoer – Privaat personenvervoer). Tegelijk willen we een nauw contact met de stad Antwerpen onderhouden. Daarom is het belangrijk dat de stadskern zich op fietsafstand bevindt en vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer. Een vlotte verbinding met het openbaar vervoer naar Brussel is een pluspunt.

We streven een cohousing na die ademt op het ritme van de huidige wereld: met de vinger aan de pols van de tijd en met een open geest voor veranderingen. Kortom, we beogen een dynamische woongroep die leeft in interactie met de buurt en de bredere omgeving.

Praktische invulling

We streven een gezond evenwicht na tussen individuele behoeften en sociale noden:

 • We hebben een groep op het oog van ongeveer 10 tot 25 woningen. De precieze grootte van de groep zal uiteraard afhankelijk zijn van de gekozen site.
 • De juridische structuur ontlenen we in eerste instantie aan de klassieke basisakte voor appartementsgebouwen (vereniging van mede-eigenaars): elke koper koopt zijn/haar eigen eenheid en een aantal quotiteiten van de gemeenschappelijke delen en voorzieningen. De koopwaarde van elke eenheid wordt bepaald in verhouding tot de oppervlakte, naast andere criteria (lichtinval, ligging ten aanzien van tuin en paviljoen, etcetera). Alternatieve juridische structuren (coöperatieve vennootschap, etcetera) worden evenwel niet uitgesloten indien de groep die relevanter en nuttiger acht.
 • We gaan ervan uit zoveel mogelijk gemeenschappelijke faciliteiten in het paviljoen te realiseren. Dit huis is een sociale en financiële investering en behoort ons allen toe om te gebruiken, te koesteren en te verzorgen. Alles moet bespreekbaar zijn als het gaat over de invulling van dit ‘common house’. Maar we willen de volgende gemeenschappelijke faciliteiten inrichten: een gemeenschappelijke keuken met eetruimte, een polyvalente ruimte (vergaderingen, workshops, presentaties, filmavonden, ateliers, etcetera), een speelruimte voor kinderen en een wasplaats. Ook andere invullingen van het centraal paviljoen kunnen gerealiseerd worden afhankelijk van de sociale en praktische noden van de bewoners, rekening houdend met de financiële haalbaarheid ervan (bijvoorbeeld een muziekruimte, een gedeelde werkomgeving, gastenkamers, enzovoort).
 • De invulling van de buitenruimte gebeurt zoals alle besluitvorming bij consensus. Het ontwerp dient ruimte te voorzien voor een speeltuin voor kinderen, een werkatelier, een clubhuis voor jongeren. We vertrouwen erop dat veel te realiseren valt als we zelf de handen uit de mouwen steken. Er zullen afspraken gemaakt worden over huisdieren en nutsdieren.
 • Bij bewoning betaalt elke eenheid een maandelijkse bijdrage in de gemeenschappelijke kosten (onderhoud gemeenschappelijke delen).
 • We gaan ervan uit dat samenwonen op een terrein ook samenleven betekent. We stellen ons voor dat we samen activiteiten zouden kunnen organiseren en dit zowel binnen als buiten onze woongemeenschap. Dit verloopt in een ongedwongen sfeer en niemand is verplicht tot sociale deelname. Weliswaar streven we ernaar op regelmatige basis met een groot deel van de bewoners samen te eten.
 • We zoeken naar een innoverende vormgeving wat de architectuur van de woningen en de aanleg van de tuin betreft. We nemen niet als vanzelf genoegen met de meest gangbare oplossingen, maar zoeken actief naar creatieve mogelijkheden. We werken bij voorkeur samen met één architectenbureau voor een samenhangend en doordacht totaalontwerp.
 • We streven naar een autonome en betaalbare vorm van gemeenschapswonen. We zijn niet blind voor de huidige financiële realiteit, maar ervaren het als onze sociale plicht om actief na te denken over mogelijkheden om minder kapitaalkrachtige leden de mogelijkheid te bieden mee in ons project te stappen. We hopen meer concreet een aantal huurwoningen te kunnen aanmaken. De vervulling van die wens is geen garantie, ze ligt in de handen van de groep die zich bijgevolg proactief zal moeten opstellen naar gemeenschap en beleid toe.
 • Ons project wil een dialoog behouden met de bredere sociale context waarin het tot stand komt. We proberen  een bredere maatschappelijke werking te realiseren door spontaan interactie op gang te brengen met de buurt. Sociale weefsels ontstaan waar mensen elkaar ontmoeten. Dat geldt evenzeer voor onze site als voor haar relatie met de buurtbewoners. Dit veronderstelt een actief engagement van onze bewoners.
 • We willen ons actief inzetten om het gemeenschappelijke duurzaam uit te bouwen en op lange termijn te bewaren. We willen ruimte voor kinderen met het oog op hun ontwikkeling – van kleuter tot puber – en aandacht voor senioren op het moment dat deze hulpbehoevend worden. Zo willen we van bij aanvang rekening houden met de toegankelijkheid van de site en haar gebouwen.
 • We geven om de ziel van het project, die we in de kern van het project bewaren. Er wordt in dat licht nagedacht over een procedure (meter/peterschap) voor nieuwkomers die hen vertrouwd maakt met onze grondbeginselen en hen bewust maakt van de keuze die ze maken.
 • De inrichting van de site dient een ongedwongen sociale omgang te stimuleren en respect voor privacy te garanderen. Respect voor persoonlijke ruimte is vanzelfsprekend. Het is belangrijk dat eenieder de gezamenlijke waarden en normen respecteert, zodat de individuele leefomgeving beschermd blijft.

Waarden

Eerlijkheid en vertrouwen: Dit is de basis. We gedragen ons open en eerlijk omdat we de ander vertrouwen. We communiceren helder over onze wensen en verlangens en schuwen de discussie niet wanneer we merken dat onze doelstellingen of opvattingen niet met elkaar stroken.

Veiligheid en zorg: We hebben respect voor gemeenschappelijke en persoonlijke noden en bezittingen. We nemen ons voor spontaan hulp te bieden als hiertoe aanleiding is. Dit resulteert in zorg voor elkaar in elk stadium van het leven. We koesteren en bewaken de gemeenschappelijke ruimten.

Creativiteit en dynamiek: een gemeenschap is beweeglijk en veranderlijk, het is belangrijk de ogen voor deze kwaliteiten open te houden en er flexibel op in te spelen.

Engagement en daadkracht: Cohousing is een werkwoord. Welslagen en continuering van het project veronderstellen een ondernemende houding die persoonlijke initiatieven ziet als een voorwaarde tot samenwerking en die de groepsbelangen vooropstelt. We streven naar pragmatiek en mildheid in het omgaan met elkaar en onszelf.

Respect: we staan open voor diversiteit, weten individuele talenten en kwaliteiten te waarderen en beschermen de individuele vrijheid en keuzes om het leven naar eigen goeddunken in te richten.

Lidmaatschap

Wie dit charter ondertekent, verklaart zich akkoord met bovenstaande intentieverklaringen en kan lid worden van VZW Cohousing rAntwerpen. Het jaarlijks lidgeld bedraagt 50€ per volwassen persoon.

Advertenties